Normes d'ús

NORMATIVA

El públic usuari ha de mantenir una actitud correcta dins l'espai de la biblioteca i ha de tenir cura de l'equipament, del material al seu abast i dels seus efectes personals, en tot moment. No està permès accedir a les instal•lacions amb motxilles i bosses. La biblioteca disposa de lloc específic per a deixar aquest material durant les hores d’obertura, però declina tota responsabilitat sobre els béns personals dels usuaris i de les usuàries.


1. ACCÉS

L’accés a la biblioteca serà lliure i gratuït per a tothom, sigui quina sigui la seva condició social, edat, sexe o raça, els dies i les hores que s'estableixin en cada moment.
El personal de la biblioteca pot restringir-hi l'accés o expulsar del recinte, permanentment o temporalment, a aquelles persones que incompleixin aquest reglament d'ús i a aquelles que trobant-se a l’interior de la biblioteca, dificultin el desenvolupament normal dels serveis; a les persones que manifestin actituds violentes, agressives o provoquin aldarulls; a les persones que mostrin signes d’estat d’embriaguesa o no respectin altres normes elementals d’higiene personal, convivència, civisme i utilització de béns públics.
Els infants menors de 7 anys només podran accedir-hi acompanyats d'una persona adulta que en tingui cura. En cas de quedar-se sols, el personal no es responsabilitza de la cura, la vigilància, el control i la sortida de la mainada, ni dels accidents que aquests puguin sofrir dins del recinte per la manca de vigilància d’una persona adulta.
Llevat de les persones amb algun grau de minusvalidesa i mares o pares amb infants més petits d’un any, ningú pot accedir a la biblioteca amb cap mena de vehicle.


2. DRETS DEL PÚBLIC USUARI

Tothom pot accedir, lliurement, a la biblioteca i consultar el seu fons bibliogràfic i documental, sense cap requisit. Només per accedir als serveis de préstec i d’Internet, caldrà acreditar ser usuari o usuària del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i del Sistema Puntxarxa.


2.1. Dret a rebre suport
Els usuaris i les usuàries poden demanar ajut al personal bibliotecari, que els prestarà el suport necessari per a facilitar-los l’ús dels serveis i els iniciarà en les tècniques de recerca del fons.
 

2.2.Dret d’opinió

El personal bibliotecari recollirà els suggeriments i les queixes que se li facin personalment i prendrà nota de les dades de la persona interessada, a fi de poder donar resposta per escrit, si així es sol•licita.

 

2.3. Dret de participació

L’expressió d’opinions és el primer esglaó per a la participació individual o en grup. La biblioteca també escoltarà i consultarà les entitats, moviments cívics i agents socials del territori, en relació al funcionament i la programació d’activitats de la biblioteca.
Es tindran en compte les desiderates recomanades pel públic usuari, en l’ampliació i renovació del fons bibliogràfic i audiovisual i en l’aplicació de la política d’adquisicions.


2.4 . Dret d’informació

Els usuaris i les usuàries de la biblioteca tindran dret a sol•licitar informació sobre el fons de què disposa la biblioteca, el seu funcionament i la normativa. La biblioteca funcionarà també com a punt d’informació ciutadana.
Aquest reglament restarà a disposició de tothom per a la seva consulta. Així mateix, s’exposarà l’horari d’atenció al públic i s’anunciaran les activitats i els actes que s’organitzin, amb el temps suficient i de la forma més convenient, per garantir la màxima difusió.


3. DEURES DEL PÚBLIC USUARI


Per tal de gaudir de la biblioteca en les millors condicions caldrà:


1. Respectar les altres persones, el fons i els béns de la biblioteca.
2. Mantenir una actitud correcta i romandre en silenci, en tots els espais de la biblioteca (cal desconnectar els telèfons mòbils o posar-los en silenci).
3. En acabar la consulta d’un document es deixarà en un dels llocs destinats a aquest ús.
4. Complir la normativa de la biblioteca i dels seus serveis.
5. Seguir els requeriments o indicacions del personal de la biblioteca.
6. Identificar-se a requeriment del personal de la biblioteca.
7. Abstenir-se de:

  • menjar, beure o fumar.
  • escriure, calcar o fer senyals en cap llibre, revista o qualsevol altre document.
  • canviar mobiliari (taules, cadires i aparells electrònics) de lloc.
  • malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles que integren el conjunt de la biblioteca.
  • entrar a la biblioteca joguines o vehicles com bicicletes, patins, etc.
  • reservar places de lectura..
  • alterar l’ordre de la biblioteca o no mantenir una actitud adequada.
  • parlar en veu alta de tal manera que molesti a la resta d’usuaris.
  • qualsevol altre acció o omissió que pertorbi l’ordre i el bon funcionament de la biblioteca.

 

4. RÈGIM DE SANCIONS


El règim de sancions pretén preservar els drets del públic usuari, la integritat dels béns i serveis i el dret del personal de la biblioteca a exercir la seva professió amb dignitat, honor i autoritat.
Segons el grau de gravetat, les infraccions tindran la consideració de lleus, greus i molt greus i donaran lloc a les sancions corresponents que podran ser, per separat o conjuntament: econòmiques, expulsions temporals o prohibició d’accés a la biblioteca.


4.1. INFRACCIONS LLEUS

Són infraccions de caràcter lleu:
• Menjar, beure o fumar. Es podrà menjar i beure a la zona comuna, si es respecta el silenci, l’ordre i la netedat. Aquesta zona es podrà inhabilitar si el personal de la biblioteca ho considera oportú.
• Reservar punts de lectura.
• Canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de la biblioteca
• Realitzar activitats que puguin molestar els altres usuaris i usuàries o entorpir el funcionament normal de la biblioteca
• Posar en funcionament els telèfons mòbils i altres aparells electrònics sonors sense mode silenciat, i contestar les trucades dins les instal•lacions. Es podrà parlar per telèfon amb to adequat a la zona del vestíbul.
• Entrar a la biblioteca vehicles recreatius (com bicicletes, monopatins, patins…).
• La manca d’higiene corporal que ofengui o afecti de tal forma que sigui una molèstia per a les altres persones.
• Maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles que integren el conjunt de la biblioteca.

 

4.2. INFRACCIONS GREUS

Són infraccions de caràcter greu:
• Escriure o fer senyals en els documents, de forma que es malmeti el seu contingut.
• Malmetre qualsevol dels béns mobles i immobles que integren el conjunt de la biblioteca.
• No complir els requeriments del personal de la biblioteca.
• Incomplir la prohibició d’accés.
• La falta de respecte i els insults al personal de la biblioteca.
• Reincidir en una mateixa sanció de caràcter lleu més de tres vegades, en un període menor d’1 mes.

 

4.3.INFRACCIONS MOLT GREUS

Són infraccions de caràcter molt greu:
• Entrar a les zones tancades al públic en general.
• Apropiar-se de documents o d’altres béns de la biblioteca. El personal de la biblioteca es reserva el dret a inspeccionar visualment qualsevol bossa o motxilla sota sospita ferma i fefaent de furt.
• Reincidir en una mateixa sanció de caràcter greu més de dues vegades en un període inferior a 3 mesos.


5.TIPUS DE SANCIONS

1. Les sancions lleus seran notificades de forma verbal pel personal de la biblioteca i impliquen l’expulsió immediata de la biblioteca, per un període d’1 mes i la suspensió de l’ús del servei de préstec i d’Internet. Si l’usuari o la usuària reincideix, la segona vegada s’ampliarà el termini a 2 mesos i la tercera s’aplicarà la sanció corresponent a les faltes greus. En el cas de ser menor, es notificarà, també, als pares o tutors legals.
2. Les sancions greus donaran peu a una notificació d’expulsió de la biblioteca per un període de 3 mesos, el primer cop, i fins a 6 mesos, la segona vegada. Poden comportar l’expulsió permanent, si es reiteren i, en el cas de ser menor, es notificarà, també, als pares o tutors legals.
3. Les sancions molt greus donaran peu a una notificació -mitjançant document intern de la biblioteca i signades per la directora de la biblioteca i el Regidor de Cultura- d’expulsió immediata i permanent, per un període d’1 any, que es farà arribar a la persona sancionada, sempre que sigui possible. En el cas de ser menor, es notificarà, també, als pares o tutors legals i es posarà en coneixement de tots els agents socials que es consideri oportú.


6.FITXER DE PERSONES EXPULSADES

La biblioteca mantindrà una base de dades interna de persones expulsades, que serà tractat com un fitxer de dades personals, als efectes del que disposa la Llei orgànica 15/2009.


7.APLICACIÓ, ACCEPTACIÓ I INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS

L’ús de la biblioteca o alguns dels seus serveis implicarà el coneixement i l’acceptació d’aquestes normes.
Aquesta normativa estarà exposada al plafó d’informacions principals de la biblioteca i publicat a la pàgina web de la biblioteca.
Serà potestat de l’Ajuntament de la Jonquera la interpretació d’aquestes normes, sense perjudici que la biblioteca les pugui flexibilitzar o adaptar en aquells casos que ho consideri oportú amb l’objectiu de facilitar l’ús dels serveis o garantir-ne el bon funcionament.
Qualsevol modificació a introduir a aquesta Normativa, podrà ser aprovada per Comissió de Govern local.

« Pàgina anterior

Comparteix aquesta informació:
Comparteix a Twitter Comparteix a Facebook Delicious Comparteix per e-mail Imprimir
Delegat protecció de dades Privacitat Avís legal

Disseny i programació web a càrrec del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona