Normes d'ús

BIBLIOTECA PÚBLICA JULIÀ CUTILLER DE LLAGOSTERA

REGLAMENT

MISSIÓ

La missió de la Biblioteca Pública Julià Cutiller de Llagostera és facilitar a tots els ciutadans sense excepció, l’accés lliure i sense límits al coneixement, al pensament, a la cultura i a la informació.

ACCÉS

1. L’accés a la Biblioteca serà lliure i gratuït per a tothom.
2. Quan sigui necessari per al correcte funcionament del centre, el personal de la Biblioteca podrà establir limitacions a aquest principi, amb l’autoritat delegada de la institució de què depèn, és a dir, de l’Ajuntament de Llagostera.
3. Els menors de 7 anys només podran accedir-hi acompanyats d’una persona major d’edat que se’n responsabilitzi.
4. La Biblioteca no es fa responsable del control i la sortida dels menors d´edat.
5. A la secció d´adults (Primera planta de la Biblioteca) s´hi pot accedir a partir dels 14 anys.

DRETS DEL USUARIS

•Dret a rebre suport:
1. Els usuaris poden demanar ajut al personal de la Biblioteca, que els prestarà el suport necessari per facilitar-los l’ús dels serveis i els iniciarà en les tècniques de recerca del fons.

•Dret d’opinió:

1. La Biblioteca disposarà d’una bústia de suggeriments per facilitar l’expressió anònima tant de propostes com de queixes.
2. El personal bibliotecari recollirà els suggeriments i les queixes que se li facin personalment i en prendrà nota.

•Dret de participació:

1. En l’ampliació i renovació del fons bibliogràfic i audiovisual i en l’aplicació de la política d’adquisicions, es tindran en compte les desiderates expressades pels usuaris, que es recolliran a la bústica de suggeriments.


Dret d’informació:

1. Els usuaris de la Biblioteca tindran dret a sol•licitar informació sobre el fons de què disposa la Biblioteca, el seu funcionament i la normativa. La Biblioteca funcionarà també com a punt d’informació ciutadana.
2. La present normativa restarà a disposició de tots els usuaris perquè la puguin consultar. Com a mínim un resum d’aquesta normativa s’exposarà en un lloc visible de la Biblioteca. Així mateix, s’exposarà l’horari d’atenció al públic i dels serveis amb horaris restringits.
3. S’anunciaran les activitats i els actes que s’organitzin amb el temps suficient i de la forma més convenient per garantir-ne la difusió entre el major nombre possible de gent.

DEURES DELS USUARIS

Per tal de gaudir de la Biblioteca en les millors condicions:

1. Es respectaran els altres usuaris, el personal del centre, el fons i els béns de la Biblioteca.
2. La Biblioteca declina tota responsabilitat sobre els béns personals dels usuaris.
3. En acabar la consulta d’un document es deixarà en un dels llocs destinats a aquest ús.
4. Es mantindrà una actitud correcta i es romandrà en silenci.
5. Els usuaris s’hauran d’abstenir de:
- menjar, beure, fumar o entrar animals a la Biblioteca
- escriure o fer senyals en cap document.
- reservar punts de lectura
- malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles que integren el conjunt de la Biblioteca.
- canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de la Biblioteca
- realitzar activitats que puguin molestar els altres usuaris o entorpir el funcionament normal de la Biblioteca
- connectar els telèfons mòbils sense mode silenciat, i contestar les trucades dins les instal•lacions.
- Fer treballs amb la utilització de cartolines, cola, tisores, etc.
6. Complir la normativa de la Biblioteca i dels seus serveis

Si algun d´aquests deures no es compleix, el personal té potestat per cridar l´atenció sobre el fet. En casos greus o flagrants es pot expulsar l´usuari de la Biblioteca.
La conducta dels usuaris haurà de ser sempre correcta i respectuosa, tant envers la resta d´usuaris com del personal. Si no fos així, les treballadores del centre podran expulsar les persones que incompleixin aquesta norma pel temps que s´estimi convenient. Si l´usuari fos menor d´edat, l´expulsió es notificarà als pares o als tutors.


SERVEI DE CONSULTA I PRÉSTEC DEL FONS DE LA BIBLIOTECA

1. Tots els materials que integren el fons de la Biblioteca podran ser consultats.
2. Tots els materials que integren el fons podran ser objecte de préstec, a excepció de les obres de consulta o referència en la seva major part (diccionaris, enciclopèdies, atles...), els documents exhaurits, difícilment reemplaçables o que tinguin caràcter d´únics, les obres de la col•lecció local excloses de préstec, els diaris i els últims números de les revistes.
3. En la utilització dels punts de lectura es prioritzaran les consultes del fons de la Biblioteca sobre l’estudi, el treball o la lectura amb material dels particulars.
4. El servei de préstec serà gratuït i obert a tots els ciutadans.
5. La Biblioteca es reserva el dret de restringir temporalment el servei de préstec a aquells usuaris que incompleixin la normativa.
6. El servei de préstec acabarà un quart d’hora abans del tancament de la Biblioteca.
7. El Servei de préstec permetrà emportar-se alhora fins un màxim de 10 llibres, 3 unitats a escollir entre CD-s i CD-ROMs, 3 DVD’s i 4 revistes; en total 20 ítems, amb les següents limitacions: dels llibres, quan siguin de coneixements, l’usuari podrà endur-se’n com a màxim 3 de la mateixa temàtica; de material audiovisual, una novetat com a màxim de DVD’s i una també de CD’s o CD-Roms. De revistes, l’únic exemplar exclòs de préstec serà l’últim número de la revista arribat a la Biblioteca.
8. Els documents poden deixar-se fins a 30 dies i s’han de tornar puntualment el dia en què acaba el préstec o abans.
En cas que la biblioteca estigui tancada, es pot utilitzar la bústia de retorn dels documents.
9. Es poden demanar pròrrogues, sempre i quan el document no tingui cap reserva prèvia a la sol•licitud de renovació, trucant per telèfon a la Biblioteca, avisant per correu electrònic, presencialment o bé per Internet, a l’adreça http://argus.biblioteques.gencat.cat. En aquest últim cas, 7 dies abans de la data de venciment.
El màxim de renovacions són 2 per document.
Cada usuari/-ària podrà realitzar fins a 5 reserves. Un cop se li comuniqui l’arribada del document, disposarà de fins a 5 dies per passar a recollir-lo, termini a partir del qual s’anul•larà la reserva. En cas que s’informi a la Biblioteca d’una adreça de correu electrònic, la comunicació es farà mitjançant aquest sistema.
Els usuaris que facilitin la seva adreça de correu electrònic també seran avisats per mail de propers venciemnts de terminis de préstec i terminis vençuts.
10. Per gaudir del servei de préstec s’haurà d’estar en possessió del carnet de préstec, que serà imprescindible per retirar qualsevol document.
11. El carnet es sol•licitarà personalment a la Biblioteca i s’obtindrà gratuïtament després de facilitar les dades personals. En cas d’haver de renovar-se el ccarnet, la 1a renovació serà gratuïta, no així les següents, amb l’excepció que hagi estat robat o malmès pels efectes del temps.
12. L’usuari comunicarà qualsevol canvi en les dades facilitades.
13. El titular del carnet de préstec serà l’únic responsable dels documents retirats en préstec i, per tant, vetllarà per la seva integritat i bona conservació i advertirà el personal de la Biblioteca de qualsevol desperfecte que hi observi.
14. L’usuari que retorni un document malmès o no el retorni, estarà obligat a restituir-lo per un exemplar de la mateixa edició i característiques de publicació.
15. En cas que no es restitueixi el document, l’usuari n’haurà de pagar el seu import d’acord amb el preu aprovat per les ordenances de preus públics municipals vigents. Aquests diners es destinaran a la compra dels mateixos documents, documents similars o que actualitzin els no retornats; en tot cas, sempre s’utilitzaran per comprar material documental o d’entreteniment característic de la Biblioteca.
16. En acabar el termini de préstec, la Biblioteca requerirà que retorni el document corresponent a l’usuari que tingui pendent la devolució. Mentre desatengui el requeriment no podrà fer ús d’aquest servei.
17. Si els estudiants d´algun dels centres educatius de Llagostera han de fer algun treball per al qual necessitin documents de la Biblioteca, es podrà restringir temporalment el préstec d´algunes obres, després de comprovar el fons documental que es té, de manera que romanguin al centre i puguin ser consultats pel major nombre possible d´alumnes.
18. Si el carnet de l´usuari està bloquejat per una altra biblioteca, es respectarà el bloqueig.
19. Penalitzacions en el retard en la devolució de documents
El sistema informàtic aplica automàticament una penalització d’1 punt per document i dia de retard, a partir de la data de venciment del préstec.
El bloqueig s’activa automàticament a partir dels 60 punts acumulats.
Per cada 60 punts de penalització acumulats s’aplicarà una exclusió temporal del servei de préstec a totes les biblioteques públiques de 15 dies, en què l’usuari no pot endur-se res en préstec (si fossin 120 punts, hi hauria 1 mes de sanció). La data d’exclusió del servei de préstec començarà a comptar a partir de la data en què s’han retornat els documents.
Els punts acumulats s’emmagatzemen, de manera que es poden sumar a una nova penalització si l’usuari reincideix en el retard; si torna els documents al dia, aquests punts s’esborren.

SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI

A través del servei de préstec interbibliotecari es podrà prestar el fons propi de la Biblioteca i de les altres biblioteques que integren el Sistema de Lectura Pública:
1. Es podrà restringir aquest servei en aquells casos que sigui possible solucionar el requeriment amb el propi fons.
2. Estaran excloses d’aquest servei les novetats, fins a l’arribada del següent lot.
3. El servei serà gratuït i es realitzarà amb conveni amb la Caixa de Girona i el Servei de Biblioteques.
4. La Biblioteca, en última instància, es reserva el dret de denegar un préstec interbibliotecari per motius tècnics o d’oportunitat.
5. Les normes relatives al servei de préstec també seran d’aplicació al servei interbibliotecari.

SERVEI DE REPROGRAFIA

1. La màquina fotocopiadora funcionarà en règim d’autoservei.
2. La Biblioteca no es fa responsable de donar canvi per fer fotocòpies.
3. L’usuari del servei observarà les normes legals vigents en matèria d’escrits, publicacions, reproduccions o còpies.

NORMATIVA SERVEI ORDINADORS USUARIS

1. Els ordinadors destinats als usuaris seran de lliure accés a tothom i gratuïts. Cal, però, tenir el carnet de la Xarxa de Biblioteques per utilitzar-los. L’usuari haurà d’entrar en aquests ordinadors amb un password que li serà assignat .
2. L’objectiu del servei serà garantir la possibilitat d’accés a Internet i als programes informàtics més generals a tota la població i potenciar-ne l’ús i el coneixement.

3. Cada sessió durarà una hora, fins un total de 15 sessions mensuals. Aquesta hora, però, es compta a partir de les hores en punt, per la qual cosa és molt aconsellable fer reserves; en cas que no sigui així, l’usuari disposarà del temps que li assigna l’ordinador, que li serà descomptat com una hora de les 15 que disposa. Les hores de connexió no poden ser, però, consecutives. El mateix sistema avisa del temps que va quedant-li a l’usuari.
4. L’usuari haurà de facilitar les seves dades personals el primer cop que accedeixi al nou sistema.
5. Només es podrà retirar informació de la xarxa en suport magnètic o imprès dins dels límits que permetin la legislació vigent, la propietat, l’autor i qualsevol altra norma ètica o exigència implícita o explícita establertes en cada cas.
6. Edat : A partir dels 14 anys.
7. Està totalment prohibit visualitzar des de la Biblioteca pàgines web de tipus violent o pornogràfic, així com totes aquelles que atemptin contra els drets humans o la dignitat de les persones.
8. Cal respectar els equips i el material per tal que tothom en pugui fer ús i estiguin sempre en òptimes condicions.
9. Quan ho necessiti, l’usuari haurà de guardar-se la informació en un disquet, Cd-Rom o lector de memòria, tenint en compte que, un cop s’acabi el temps de connexió, s’esgota la possibilitat de desar. Cal, doncs, anar guardant periòdicament i fer-ho de manera definitiva poc abans que s’acabi el temps de connexió. La Biblioteca no es responsabilitza de l’ús i conservació que l’usuari fa dels seus treballs i documents en els ordinadors del centre, així com de les impressions que realitza quan excedeixen del temps que té assignat o quan, per raons tècniques o d’un mal ús del maquinari, no es poden fer efectives o surten en mal estat.
10. No es poden instal•lar jocs, utilitzar els ordinadors per jugar ni per participar en xats.
11. No es poden introduir DVD´s i només els CD-Roms de la Biblioteca o aquells que s’usin per emmagatzemar informació.
12. No es pot instal•lar software aliè al dels propis ordinadors.
13. No es poden sentir els altaveus, per preservar el necessari ambient de silenci de la biblioteca.
14. A cada ordinador només hi poden haver 2 usuaris connectats simultàniament com a màxim.
15. Durant el temps de connexió es guardarà el màxim silenci possible.
16. Quan l’usuari vulgui imprimir , ho ha de comunicar al personal de la biblioteca, que li assignarà un crèdit en relació a la quantitat d’impressions que calculi l’usuari i se li cobrarà la quantitat establerta en el crèdit assignat. Les impressions van a càrrec de l´usuari, segons els preus vigents.
17. Els ordinadors es poden reservar prèviament, mitjançant els mateixos ordinadors de la biblioteca o bé per telèfon.
18. OPCIÓ DADES PERSONALS: L’usuari pot canviar-se el nom d’usuari i la clau d’accés, un cop dintre del sistema.
L´incompliment d´alguna d´aquestes normes farà que l´usuari perdi el dret d´accedir als PC’s de la Biblioteca. En casos greus, se li pot prohibir l´entrada i l´ús de les instal•lacions.

ACTIVITATS

1. Les activitats que s’organitzin a la Biblioteca seran de lliure accés a tots els ciutadans. Per motius de capacitat o en cas d’estar dirigides a un sector de públic determinat es prioritzarà i limitarà l’accés a les activitats.
2. Les activitats seran gratuïtes sempre i que no es fixin preus públics perquè siguin de caràcter especial, interès restringit o per necessitat d’autofinançament.
3. En cas que es prevegi que el desenvolupament de les activitats afectarà els altres serveis, s’haurà de comunicar amb la suficient antelació als usuaris, amb indicació expressa de la causa, els dies i les hores que es produirà i la limitació o la suspensió temporal del servei afectat.

SERVEI DE VISITES GUIADES

1. El servei de visites guiades a la Biblioteca és un recurs inicialment dissenyat per a l’ús docent i pedagògic. Per tant, està adreçat, en primera instància, als centres educatius de la població que sol•licitin en la forma que s’estableixi a tal fi.
2. També podran sol•licitar i concertar visites guiades altres col•lectius directament a la Biblioteca.
3. Les visites guiades les realitzarà el personal bibliotecari en el temps i forma que s’estableixi a tal fi.

DONACIÓ DE FONS

1. Per a l’avaluació dels fons que s’ofereixen com a donació se seguiran les directrius del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic de la Generalitat de Catalunya i es tindrà en compte la vigència, el bon estat i l’actualitat de les obres i/o el seu valor patrimonial.
2. L’acceptació d’un fons no pressuposa la seva integració indefinida. A l’acabament de la vida útil d’un document, la Biblioteca procedirà a la seva retirada d’acord amb el procediment habitual aplicat al fons propi.
3. L’acceptació d’una donació implicarà l’establiment d’un protocol entre qui dóna i la Biblioteca, o si no n’hi ha, l’agraïment de la donació i les condicions específiques que la regiran, si s’escau.

• La donació de documents és irreversible. Això vol dir que, un cop donades les obres a la biblioteca per un particular, el donant cedeix tots els drets sobre aquell document a la Biblioteca Julià Cutiller de Llagostera, perquè aquesta el destini a l’ús que consideri més adient. Aquelles obres que s’incorporin al fons rebran el tractament documental necessari per incorporar-les al catàleg.


• S’informarà a la persona interessada en donar documents a la biblioteca del funcionament de les donacions i s’agrairan sempre.

• Les propostes de donació es presentaran al registre general de documents de l’Ajuntament de Llagostera, d’acord amb el model que s’adjunta a aquestes bases.

PROPOSTA DE DONACIÓ DE FONS A LA BIBLIOTECA JULIÀ CUTILLER DE LLAGOSTERA

Nom___________________________________________________

amb DNI _______________________ i amb domicili a _____________

________________________________ de ____________________

codi postal __________________ i telèfon ______________________

EXPOSA

Que coneix i accepta la normativa de donacions de la Biblioteca Julià Cutiller de Llagostera i que, actuant per pròpia voluntat i amb facultat per fer donació com a propietari/-ària

DÓNA, sense cap mena de contraprestació i de manera irreversible, a la Biblioteca Julià Cutiller de Llagostera

__________ Llibres

__________ Audiovisuals (DVD´s , Vídeos)

__________ CD´s

__________ Altres

(Signatura del donant)

Llagostera, ........... de .................................................... de 20....
APLICACIÓ, ACCEPTACIÓ I INTERPRETACIÓ DE LA NORMATIVA DE LA BIBLIOTECA I ELS SEUS SERVEIS

L’ús de la Biblioteca i dels seus serveis implicarà el coneixement i l’acceptació d’aquestes normes.

Serà potestat de l’Ajuntament de Llagostera la interpretació d’aquestes normes, sense perjudici que la Biblioteca les pugui adaptar en aquells casos que ho consideri oportú amb l’objectiu de facilitar l’ús dels serveis o garantir-ne el bon funcionament.

Annex I

NORMATIVA D´ESPORGADA I BAIXES DE DOCUMENTS DE LA BIBLIOTECA JULIÀ CUTILLER DE LLAGOSTERA

Les col•leccions de les biblioteques han d’estar en bones condicions materials o físiques i han de contenir una informació actualitzada. Com es diu a les Directrius IFLA/UNESCO “Un fons més reduït però de bona qualitat serà més utilitzat que un de més voluminós amb una elevada proporció de llibres vells, fets malbé i desfasats, ja que els títols nous poden passar desapercebuts entre un munt de material mediocre. L’ús de materials de referència no actualitzats pot donar com a resultat que s’ofereixi a l’usuari una informació poc rigorosa”. En conseqüència, la col•lecció de la biblioteca ha d’experimentar una renovació constant, fet que implica no tan sols l’entrada d’obres noves, sinó també la sortida d’altres que hi són presents. Amb aquesta finalitat i de manera periòdica, es realitzaran operacions d’esporgada, que permetran tenir una col•lecció viva i actualitzada.

Esporgar suposa també altres beneficis, com superar la limitació de l’espai d’emmagatzematge, millorar l’accessibilitat del fons i la imatge de la pròpia biblioteca.

Marc legal i normatiu

Aquests són els textos legals i normatius que hem tingut en compte a l’hora d’elaborar aquestes pautes d’esporgada :

Lleis i decrets : Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya (1993), Decret del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (1999), Llei del Patrimoni Cultural Català (1993).

Directrius IFLA/UNESCO (2002)

Manifest de la Unesco per a biblioteques públiques (1994)


Criteris

Poden ser de diferents tipus. Nosaltres ens hem decantat per classificar-los en materials, qualitatius i quantitatius. Alguns d’ells són els que aplicarem a l’hora de fer l’esporgada a la Biblioteca Julià Cutiller.

1. Materials. Són els més fàcils de veure. Les obres malmeses ja es van eliminant per selecció natural.

Aquest criteri l’apliquem per fer de la biblioteca un lloc atractiu i agradable, amb obres no deteriorades, netes i modernes.

2. Qualitatius. No es poden mesurar i acostumen a ser subjectius, ja que depenen d’una interpretació personal dels/de les professionals que treballen a la biblioteca.
Són criteris qualitatius, entre altres :

 Adequació de l’obra a les necessitats de la comunitat.
 Qualitat de la informació.
 Presentació del material.
 Manca de mèrit intrínsec del document.
 Manca de valor de referència, històric o crític.
 Actualitat de la informació.
 Accessibilitat de la informació.

3.Quantitatius. Són aquells que es poden mesurar, com quantitats o dates i tenen, conseqüentment, un caràcter objectiu.
Són criteris quantitatius, entre altres :

 Redundància o duplicitat, que podrà ser intel•lectual o material.
 Antiguitat o obsolescència de les obres.
 Temps que el document no ha sortit en préstec.
 Estat físic del document.
 Format
 Freqüència d’ús.

Metodologia

A l’hora d’esporgar, es farà amb una fitxa model que podrà variar segons el tipus de document o, en el cas del llibres, segons el número de la CDU, per exemple.

Els criteris bàsics que aplicarem i que hem escollit per considerar que són els més pertinents en el cas de la nostra biblioteca són els següents :

- Antiguitat (a partir de l’any de publicació, data del D.L. o data del copyright)  Dependrà del tipus de document o de la classe dins la CDU.
- Anys que no surt del prestatge en préstec  5/7 anys en tots els casos en que sigui aplicable, ja que no ho serà sempre.
- Adequació a les necessitats de la comunitat.
- Manca de valor del document.
- Erroni, equivocat o tendenciós.
- Deteriorat
- Obsolet

Per a cada tipus de document es farà una petita fitxa amb aquest format :

No tots els criteris seran aplicables sempre. Quan incloem les sigles AMEDO en la fórmula que aplicarem, ho fem per simplificar les coses, en el ben entès que utilitzarem aquells criteris d’AMEDO que s’ escaiguin en cada cas. Pot ser que no sigui necessari aplicar-ne cap, perquè la mateixa antiguitat del document s’imposa a qualsevol altre criteri. En altres casos, a la millor només s’ha d’aplicar un dels criteris d’AMEDO deixant els altres sense efecte. Aquesta fórmula, doncs, ha d’entendre’s com la més completa. La podem reduir al màxim en determinades circumstàncies, aplicant només un criteri únicament (antiguitat o manca de valor del document, per exemple).

Seguidament, passem a exposar quines mesures o talls es tindran en compte en cada cas.

1) Obres de referència

Antiguitat + AMEDO


- Enciclopèdies: 20/25 anys + AMEDO
- Diccionaris: 20 anys + AMEDO
- Atles: 3/5 anys + AMEDO
- Guies de viatge: 5/7 anys + AMEDO
- Anuaris:  En principi, els generals es conservaran tots. (Ex.: Anuari de l’any 2000 [de fets ocorreguts al llarg de l’any 2000]). Entre 5/7 anys els anuaris temàtics (Ex.: Anuari de meteorologia de l’any 1999).
- Directoris: 3/5 anys

2) Centres d’interès

Dependrà de la branca de la CDU.

3) CDU

Prevaldrà Antiguitat + AMEDO. En cas que l’antiguitat no sigui aplicable, aplicarem AMEDO directament.

0 - En general, 20 anys serà el límit + AMEDO
Les guies de museus i les bibliografies -> 5 anys

1- Filosofia 20 anys antiguitat + AMEDO
Psicologia 10 anys antiguitat + AMEDO

2 - Religió i Teologia 20 anys antiguitat + AMEDO
Textos sagrats de les grans religions  Depèn de l’estat i de la presentació.

3 - Ciències Socials En general, les obres d’aquest número lligades a l’actualitat d’un moment  10 anys + AMEDO
Assajos històrics o sociològics de períodes amplis o bé obres clàssiques d’aquest apartat  20 anys + AMEDO

30 Sociologia: 10 + AMEDO
31 Estadística, Demografia: 5 + AMEDO
32 Política: 10 + AMEDO
33 Economia: 10 + AMEDO
34 Dret  Els textos legislatius han d’estar en vigor. Per a la resta, 10 anys + AMEDO
35 Administració Pública: 10 + AMEDO
36 Assistència Social, Assegurances: 10 + AMEDO
37 Educació/Ensenyament/Lleure: 10 + AMEDO
38 Comerç, Transports, Comunicacions: 10 + AMEDO
39 Etnografia, Antropologia cultural: 20 + AMEDO
398 Folklore: 20 + AMEDO


5 - Ciències pures, ciències naturals

51 Matemàtiques: 10 + AMEDO
52 Astronomia/Geodèsia: 10 + AMEDO
53 Física : 10 + AMEDO
54 Química: 10 + AMEDO
55 Geologia/Meteorologia: 10+AMEDO
56 Paleontologia: 20 anys + AMEDO
57 Biologia: 10 + AMEDO
58 Botànica: 20 o més + AMEDO
59 Zoologia: 20 o més + AMEDO

6 - Ciències aplicades

61 Medicina: 10 anys (llevat d’ Anatomia i Fisiologia, que serà més temps + AMEDO)
62 Enginyeria i indústria mecànica. Mineria: 10 + AMEDO
63 Agricultura, Zootècnia, Caça i Pesca: 10 + AMEDO
64 Economia domèstica: Il•limitat. Depèn de l’ estat i la conservació
65 Tècnica de l’ organització del comerç, de la indústria i de les comunicacions: 20 + AMEDO
66 Enginyeria química. Indústries químiques: 20 + AMEDO
67/68 Indústries i oficis diversos: 20 + AMEDO
681.3 Informàtica 5 anys + AMEDO (Poden superar el límit dels 5 anys aquelles obres que, per exemple, tracten de temes com l’impacte de la informàtica en la societat; és a dir, d’ un cert caràcter atemporal).
69 Construcció: 20 + AMEDO

7 - Belles Arts, Jocs, Esports: En general, temps il•limitat + AMEDO. Bàsicament el criteri serà la presentació i l’estat.
Excepcions : 71 Urbanisme: 10 + AMEDO
72 Arquitectura: 10 + AMEDO
77 Fotografia: 10 + AMEDO (Manuals o tècniques)
796 Esports: 15 + AMEDO
Les monografies sobre l’obra d’artistes menors : 10 anys + AMEDO.

8 - Lingüística, Literatura
Llengües i Lingüística 20/25 + AMEDO
Literatura : Obres clàssiques: Il•limitat
Assajos i estudis sobre la literatura: Il•limitat
(En aquests 2 últims casos, dependrà bàsicament de la presentació i de l’ estat).
Autors i obres menors: 10 anys que no surten del prestatge + AMEDO.

9 - Geografia, Biografia, Història
902/904: Arqueologia / Prehistòria  15/20 + AMEDO
91 Geografia: 8/10 + AMEDO
92 Biografies: Il•limitat + AMEDO
93 Història. 20 + AMEDO

4) Novel•la
10 anys que no surt del prestatge + AMEDO
No aplicable a les obres clàssiques.


5) Poesia
Il•limitat grans autors + AMEDO
10 anys (que no surten del prestatge) autors menors + AMEDO

6) Teatre


Il•limitat grans autors + AMEDO
10 anys (que no surten del prestatge) obres menors + AMEDO

7) Audiovisuals
Deteriorament

8) Cd’s
Deteriorament

9) Llibres infantils coneixements

El mateix que en la CDU per a adults, però amb un promig d’antiguitat de 10 anys, aproximadament.

10) Contes

Antiguitat 10 anys
Prestatge 5/7anys + AMEDO

11) Còmics infantils

Ídem contes

12) Còmics adults

Antiguitat 15 anys
Prestatge 5/7 anys + AMEDO

13) Multimèdia

Deteriorament

14) Col•lecció local

En principi, no exporgable, excepte per deteriorament. Els exemplars de la col•lecció local que s’esporguin s’hauran de substituir o reparar.

Mentre que per a l’antiguitat i l’ús, per ser criteris objectius, és fàcil establir la mesura i el punt de tall que determinarà el destí de les obres, per a altres criteris, l’única mesura serà la dels/de les professionals.

Els criteris i fórmules són, però, fal•libles i poden haver altres consideracions que aconsellin retenir una obra que, segons els criteris usats sempre, hauria de ser retirada.

Un cop feta l’esporgada, es redactarà un document de desafectació que inclourà un llistat amb tots els ítems que es pretenen donar de baixa. Després de ser aprovat per l’Ajuntament de Llagostera, es decidirà el destí de totes aquestes obres.Planificació

L’organització pràctica de l’esporgada s’estructurarà en torn als següents punts :

- Què? Tot el fons, però de mica en mica, començant per una matèria de la CDU i seguint amb la següent. No es començarà una matèria sense haver acabat l’anterior.

- Quan? S’intentarà fer a porta tancada o, si més no, en moments de poca afluència d’usuaris.

- Com? Treballarem am unes fitxes per a cada tipologia de document i, en el cas dels llibres, per a cada matèria de la CDU. Aquestes fitxes barrejaran criteris de diferent mena segons el tipus de document.


Destí dels ítems després de l’esporgada

1. Malmesos : Reciclatge o destrucció (No cal desafectar-los). En els dos casos es duran a la Deixalleria de Llagostera, per assegurar-nos que ningú pugui beneficiar-se del béns esporgats.

2. Duplicats aprofitables : donatius a centres educatius de Llagostera, associacions o entitats de Llagostera, ONG’s.

3. Obres que no és aconsellable conservar a la biblioteca però que es desaconsellable que es perdin : Central de Préstec, amb menció explícita que no volem que es perdin.

4. Obsolets
Primer de tot, es comprovarà que no siguin exemplars únics i que estiguin com a mínim a la Biblioteca de Catalunya (obligatòriament tots els ítems anteriors a 1959, llevat dels de la col•lecció local) i a la Central de Préstec. Si ho fossin, es determinarà quina entitat ha de conservar-lo i a ella es destinarà.

Amb la resta, caben les següents possibilitats :

a) Amb informació caducada : Destrucció o reciclatge.
b) Amb informació no caducada (ficció, cuina, manualitats, art, per exemple) : Deixalleria de Llagostera (espai d’intercanvi) o bé magatzem.

Tots aquests ítems, llevat del que es conservin en el magatzem de la biblioteca, es donaran de baixa del catàleg col•lectiu . D´ells s’eliminarà també el codi de barres. Als ítems donats de baixa que no es destrueixin o es duguin a reciclatge, es farà constar, sempre que sigui possible, ja que moltes vegades el format del document ho impedeix, que són ítems donats de baixa de la Biblioteca Julià Cutiller de Llagostera amb un segell.

Conclusió

Un dels objectius biblioteconòmics fonamentals és tenir una col•lecció adequada a les necessitats dels usuaris de la biblioteca, actual, viva. Amb el procés d’esporgada, la biblioteca manté un fons vigent, actualitzat. En aquest sentit i de cara al futur, és possible que, a llarg termini, l’objectiu acabi sent el grau zero de creixement; és a dir, amb una futura col•lecció prou dimensionada i en vigor, tants exemplars entraran, tants en sortiran. Dit d’una altra manera : la tendència de les biblioteques és augmentar el fons, però el percentatge disminueix a mesura que el fons és més gran. Pot arribar un moment en què el fons no pugui créixer més (per problemes d’espai, per exemple). És llavors quan es duu a terme la política de creixement zero de la col•lecció.


Llagostera, 2010

 

« Pàgina anterior

Comparteix aquesta informació:
Comparteix a Twitter Comparteix a Facebook Delicious Comparteix per e-mail Imprimir
Delegat protecció de dades Privacitat Avís legal

Disseny i programació web a càrrec del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona

Face