Drets i deures dels usuaris

Reglament intern d'ús i funcionament de la Biblioteca

TÍTOL III drets i deures dels usuaris

Capítol únic . Drets i deures

Article 31. Drets

La ciutadania a la qual serveix la Biblioteca de Palamós té dret a:

1. L’accés lliure i gratuït al fons que ofereix la biblioteca, sense ésser discriminada per raons d’edat, raça, sexe, religió, nacionalitat o classe social.
2. L’ús dels serveis, els espais i la infraestructura de la biblioteca, d’acord amb les normes d’ús establertes en aquest reglament.
3. Rebre serveis de qualitat i dirigits a resoldre les seves necessitats informatives.
4. Ser informada sobre els drets i deures que comporta la utilització dels serveis.
5. Rebre la formació bàsica necessària per a la utilització dels serveis de la Biblioteca.
6. Proposar suggeriments, queixes i propostes de compra, i obtenir resposta a les seves propostes.
7. Participar en les activitats culturals programades a la biblioteca.
8. Ser tractada amb amabilitat, respecte i professionalitat.
9. Que les seves dades personals i d’ús de la Biblioteca es mantinguin amb la privadesa prevista per la llei i que només siguin utilitzades per als fins i necessitats de la Biblioteca.
10. Disposar d’un espai de silenci a la Biblioteca, degudament senyalitzat.
11. Accedir als serveis de la Biblioteca i usar-los en les condicions i els termes establerts en aquest reglament.

Article 32. Deures

Són deures dels usuaris de la Biblioteca:

1. Respectar la legislació vigent en fer ús dels fons, els béns i serveis de la Biblioteca.
2. Tractar el personal de la Biblioteca i els usuaris i usuàries amb amabilitat i respecte.
3. Avisar el personal de la Biblioteca de qualsevol desperfecte en el fons, les instal•lacions, els equipaments o de qualsevol incident o fet que comporti perill per a les persones o béns de la Biblioteca.
4. Dipositar els efectes personals en els llocs habilitats a aquest efecte. La Biblioteca declina tota responsabilitat sobre els béns personals.
5. Deixar els documents, en acabar la seva consulta, en un dels llocs destinats a aquest ús.
6. Retornar els documents prestats en les mateixes condicions que se’ls van emportar.
7. Complir els horaris dels serveis i espais, sobretot en el cas de serveis que necessiten reserva prèvia.
8. Mantenir una actitud correcta i romandre en silenci (cal desconnectar els telèfons mòbils o posar-los en silenci).
9. Respectar les normes elementals de convivència i civisme.
10. Abstenir-se de:
• Menjar, beure o fumar
• Parlar per telèfon
• Escriure, calcar o fer senyals en cap llibre, revista o qualsevol altre document
• Reservar punts de lectura a sala
• Malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles que integren el conjunt de la Biblioteca
• Canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de la Biblioteca; obrir o tancar finestres i modificar els aparells de climatització
• Alterar l’ordre de la Biblioteca o realitzar activitats que puguin molestar els altres usuaris o entorpir el funcionament normal de la Biblioteca
• Entrar a la Biblioteca amb joguines o vehicles recreatius (bicicletes, patins....) o animals de companyia (amb excepció dels gossos pigall).
11. Complir el reglament de la Biblioteca i dels seus serveis.
12. Identificar-se amb la presentació del carnet de la Biblioteca o d’un carnet identificatiu per fer ús de determinats serveis o a petició del personal de la Biblioteca.

Títol IV. Règim disciplinari: infraccions i sancions

CAPÍTOL I. RÈGIM DE SANCIONS

Article 33. Finalitat

El règim de sancions pretén preservar els drets dels usuaris i les usuàries, la integritat dels béns i serveis i el dret del personal de la Biblioteca a exercir la seva professió amb dignitat, honor i autoritat.

Article 34. Tipificació

1. Les infraccions es classificaran en molt greus, greus i lleus.

2. Són infraccions lleus:
• Parlar en veu alta reiteradament
• Menjar, beure o fumar
• Reservar punts de lectura a sala
• Canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de la Biblioteca; obrir o tancar finestres i modificar els aparells de climatització
• Realitzar activitats que puguin molestar els altres usuaris o entorpir el funcionament normal de la Biblioteca
• Posar en funcionament els telèfons mòbils i altres aparells electrònics sonors sense mode silenciat i contestar les trucades dins les instal•lacions
• Entrar a la Biblioteca, amb joguines o vehicles recreatius o animals de companyia (amb excepció dels gossos pigall)
• Manca d’higiene corporal que ofengui de tal forma que sigui una molèstia per a les altres persones
• Instal•lar aplicacions informàtiques (programari) de propietat dels usuaris.

3. Són infraccions greus:
• Escriure, calcar o fer senyals en els documents de forma que es malmeti el seu contingut
• Malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles que integren el conjunt de la biblioteca
• Incomplir la prohibició d’accés
• Entrar en pàgines de contingut pornogràfic o violent, que vulnerin els drets humans o continguts visuals que fereixin la sensibilitat d’altres usuaris
• Mostrar signes d’embriaguesa o no respectar altres normes elementals de convivència, civisme i utilització de béns públics
• Entrar a les zones tancades al públic en general
• Obrir sessions d’Internet amb la identificació d’un altre usuari
• Cedir la identificació a un tercer per obrir sessions d’Internet.
• El retard en el retorn de préstecs.
• Reincidir 3 vegades en una mateixa infracció de caràcter lleu

4. Són infraccions molt greus:
• No complir els requeriments del personal de la Biblioteca
• Faltar el respecte i insultar als treballadors de la Biblioteca
• Tenir accions o comportaments violents, agressius, amenaçadors, incontrolables o que puguin ser percebuts i viscuts així pels altres usuaris, i usuàries o personal de la Biblioteca
• Destruir, espatllar, malmetre o robar qualsevol bé moble o immoble que integren el conjunt de la Biblioteca
• No retornar documents prestats
• Reincidir 3 vegades en una mateixa infracció de caràcter greu.

Article 35. Sancions

1. Les infraccions lleus comportaran com a sanció:
• una amonestació verbal feta de manera immediata pel personal acreditat de la pròpia biblioteca.

2. Les infraccions greus seran sancionades amb:
• la prohibició d’utilització dels serveis de la biblioteca, incloent el servei de préstec, per un període d’entre 15 dies a 6 mesos.
• als usuaris que tinguin un retard en el retorn de préstec se’ls suspendrà el servei de préstec i s’aplicarà automàticament una penalització d’1 punt per document i dia de retard a partir de la data de venciment del préstec. Per cada 90 punts de penalització acumulats s’aplicarà una exclusió temporal del servei de préstec a totes les biblioteques públiques.

3. Les infraccions molt greus seran sancionades amb:
• la prohibició d’utilització dels serveis de la biblioteca, incloent el servei de préstec, per un període d’entre 6 mesos i 1 dia a 1 any.

4. En qualsevol supòsit, amb independència de la gravetat de la infracció, el personal responsable de la Biblioteca podrà adoptar, per tal de preservar el bon ordre de l’establiment i la regularitat en la prestació del servei i per assegurar el gaudi de les prestacions pròpies de l’establiment per la resta dels usuaris, la mesura provisional consistent en l’expulsió de les instal•lacions de qui de manera inequívoca, després d’haver estat apercebut verbalment per tres vegades de l’aplicació d’aquesta mesura, impedeixi amb la seva conducta el normal desenvolupament de l’activitat pròpia de la biblioteca. La prolongació en el temps d’aquesta mesura provisional, en forma de prohibició d’accés a les instal•lacions, haurà de ser acordada, en el seu cas, sempre de forma motivada, per la persona instructora del procediment que per infraccions greus o molt greus s’hagi decidit incoar.

Article 36. Procediments sancionadors

1. Les incidències que comporti l’existència d’una infracció lleu i la correlativa amonestació hauran de ser degudament documentades en una acta que hauran de subscriure la persona integrant del servei que hagi intervingut directament i la persona que s’hagi de considerar la màxima responsable del servei en el moment en que esdevinguin els fets. S’haurà d’oferir a l’usuari a qui es considera autor de la infracció de forma expressa la possibilitat de formular al•legacions i d’expressar el seu punt de vista. Aquestes manifestacions o, en altre cas, la referència a haver estat oferta la possibilitat de realitzar-les, hauran de constar sempre a l’acta corresponent, la qual haurà de ser immediatament lliurada a l’alcaldia o al titular de la regidoria a qui s’hagin delegat les competències en aquesta matèria.

2. Les infraccions greus i molt greus es comunicaran, en forma de denúncia signada per la persona integrant del servei de la biblioteca que correspongui, a l’alcaldia per tal que pugui decidir l’inici del corresponent procediment sancionador que s’haurà de tramitar seguint el procediment previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre. La denúncia inclourà en tot cas les dades d’identificació de l’infractor i la descripció detallada dels fets i, en cas de resultar procedent la incoació d’un procediment sancionador, aquest serà tramitat per la persona de l’àrea a la qual es troba adscrit el servei de biblioteques que es designi.

3. En cas que la persona infractora sigui menor d’edat, els tràmits del procediment s’han de notificar a més de a la persona inculpada, al pare, a la mare o al tutor legal. Així mateix s’haurà de notificar a aquestes persones, quan l’usuari sigui menor d’edat, l’adopció de la mesura provisional d’expulsió de l’establiment i l’amonestació pròpia, com s’ha dit, de la reacció administrativa en defensa del servei públic de biblioteca en cas d’infraccions lleus.
 

« Pàgina anterior

Comparteix aquesta informació:
Comparteix a Twitter Comparteix a Facebook Delicious Comparteix per e-mail Imprimir
Delegat protecció de dades Privacitat Avís legal

Disseny i programació web a càrrec del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona

Youtube
Face
Twit
Flickr