Normes d'ús

REGLAMENT REGULADOR DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PALS

PREÀMBUL

Segons la definició de la UNESCO, “la Biblioteca és una força viva al servei de la cultura, de l’educació i de la informació i un instrument indispensable per fomentar la pau i la comprensió internacionals.”.
La Biblioteca municipal de Pals juga un paper important com a centre local d’informació i com agent dinamitzador de la cultura i del coneixement, per això es creu necessari redactar aquest document per tal d’afavorir una comunicació directa amb els usuaris i garantir que el funcionament del centre sigui adequat a la realitat social i a les necessitats de la comunitat que serveix.

 

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte i missió
1. L’objecte d’aquest Reglament és establir unes normes bàsiques per a la gestió interna de la Biblioteca municipal de Pals (en endavant, biblioteca) que garanteixin el seu correcte funcionament.
2. La seva missió és fomentar l’hàbit de la lectura i facilitar a tota la ciutadania, sense excepció, l’accés lliure al coneixement, al pensament, a la cultura i a la informació. Article 2. Condicions d’accés
L’accés a la biblioteca serà lliure i gratuït per a tothom sense tenir en compte la nacionalitat, la religió, la classe social o sexe. Tanmateix, es reserva el dret d’admissió.

Article 3. Dret d’admissió
Quan sigui estrictament necessari, es restringirà l’accés a la biblioteca a aquelles persones que no respectin les normes recollides en aquest Reglament ni les indicacions del personal responsable. Es podrà limitar el princip i de lliure accés a les persones que trobant-se a l’interior dificultin el  desenvolupament normal dels serveis; a les persones que manifestin actituds violentes, agressives o provoquin aldarulls; a les persones que mostrin signes d’estat d’embriaguesa o no respectin altres normes elementals de convivència, civisme i ús de béns públics. En tots aquests supòsits, no es permetrà l’entrada al recinte o bé en seran expulsades si ja s’hi trobessin a dins.

Article 4. Accés menors d’edat
Els menors de 7 anys només podran accedir-hi acompanyats d’un adult que se’n responsabilitzi. El personal de la biblioteca no es fa responsable del control ni de les entrades i sortides de cap usuari menor d’edat, vagi o no acompanyat.

Article 5. Accés amb aparells rodats
No es pot accedir a la biblioteca amb cap mena de vehicle llevat de persones que utilitzin cadira de rodes o mares que vinguin amb cotxets.

Article 6. Espais interiors
1. La biblioteca està distribuïda en les següents àrees:
- Taulell i expositor de novetats.
- Zona de revistes i publicacions periòdiques.
- Zona infantil.
- Zona de consulta i estudi.
- Zona d’ordinador.
- Despatx/magatzem.

2. Els usuaris disposaran els seus efectes personals de manera que no interrompin la correcta circulació per la sala i permetin l’ús del mobiliari per a la lectura, consulta i/o estudi.

 

TÍTOL I. DRETS I DEURES DELS USUARIS

CAPÍTOL I. DRETS DELS USUARIS

Article 7. Dret a rebre suport
Els usuaris poden demanar ajuda al personal de la biblioteca que els prestarà el suport necessari per facilitar-los l’ús dels serveis i els iniciarà en les tècniques de recerca de fons.

Article 8. Dret d’opinió i participació
1. L’expressió d’opinions és el primer esglaó per a la participació individual o en grup. La biblioteca disposarà d’una adreça electrònica biblioteca@pals.cat per facilitar l’emissió de propostes i/o queixes. El personal bibliotecari també recollirà les que se li facin personalment.
2. La biblioteca també escoltarà i pot consultar les entitats, moviments cívics i agents socials del territori amb relació al funcionament i la programació d’activitats.
3. En l’ampliació i la renovació del fons bibliogràfic i audiovisual i en la política d’adquisicions, es tindran en compte les propostes expressades pels usuaris.

Article 9. Dret d’informació
1. Els usuaris tenen dret a sol·licitar i rebre informació sobre el fons de què disposa la biblioteca, el seu funcionament i la normativa, i sobre les activitats i actes que s’hi organitzen.
2. L’horari d’atenció al públic i les activitats programades s’exposaran de la forma més convenient per garantir-ne la màxima difusió.
3. Els usuaris han de ser informats amb suficient antelació de qualsevol interrupció o canvi en l’organització dels serveis.
4. La biblioteca també pot actuar com a punt d’informació sobre qualsevol qüestió d’interès per a la ciutadania. Les entitats del municipi poden utilitzar aquest espai per informar de les seves activitats.
5. La present normativa restarà a disposició de tots els usuaris per a la seva consulta.

 

CAPÍTOL II. DEURES DELS USUARIS

Article 10. Normes de comportament i obligacions
1. Per tal de gaudir de la biblioteca en les millors condicions, l’usuari té el deure de:
a) Respectar la resta d’usuaris, el fons i els béns de la biblioteca.
b) Mantenir una actitud correcta i romandre en silenci.
c) Seguir els requeriments i/o indicacions del personal bibliotecari.
d) Tenir cura dels seus efectes personals i guardar-los en llocs on no molestin ni entorpeixin el funcionament normal del servei. La biblioteca declina tota responsabilitat sobre els mateixos.
e) Deixar els documents consultats al lloc destinat a aquest ús.
f) Abstenir-se de:
- Menjar, beure, excepte aigua, i/o fumar.
- Escriure o fer senyals en cap document
- Reservar punts de lectura
- Malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles.
- Canviar de lloc el mobiliari i els equipaments.
- Realitzar activitats que puguin molestar els altres usuaris o entorpir el desenvolupament normal del servei.
- Utilitzar telèfons mòbils i altres aparells electrònics sonors sense mode silenciat.
- Contestar les trucades del mòbil dins de les instal·lacions.
g) Tenir cura dels usuaris menors d’edat. Els acompanyants adults són responsables de l’actitud que mostren els nens i les nenes a la biblioteca i han de ser els primers a aconseguir crear un ambient de quietud i relaxat per facilitar tant la lectura com el bon desenvolupament de les activitats programades.
h) Complir la normativa de la biblioteca i dels seus serveis.
2. Les persones que incompleixin alguna de les premisses anteriors podran ser convidades a abandonar la sala de forma immediata sense perjudici de la sanció posterior com a infracció, si és el cas.

 

CAPÍTOL III. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 11. Infraccions
1. Es consideren infraccions, les accions i omissions tipificades en els articles 13 a 15.
2. Les infraccions tindran la consideració de lleus, greus i molt greus, i donaran lloc a la imposició de sancions.
Article 12. Sancions
1. Les sancions podran ser, per separat o conjuntament, econòmiques, d’expulsió temporal o de prohibició d’accés a la biblioteca.
2. Les sancions derivades de les infraccions lleus seran notificades verbalment i aplicades directament pel personal bibliotecari i consistiran en l’expulsió de la biblioteca per un període d’1 setmana.
3. Les sancions derivades de les infraccions greus seran imposades per l’Alcalde, a proposta del personal bibliotecari, i consistiran en l’expulsió de la biblioteca per un període d’1 mes.
4. Les sancions derivades de les infraccions molt greus seran imposades per l’Alcalde, a proposta del personal bibliotecari, i consistiran en l’expulsió de la biblioteca per un període de fins a 1 any.
Article 13. Infraccions de caràcter lleu
Són infraccions lleus:
a) Menjar, beure, excepte aigua, i/o fumar.
b) Reservar punts de lectura.
c) Canviar de lloc el mobiliari i els equipaments, sense l’autorització expressa del personal bibliotecari.
d) Realitzar activitats que puguin entorpir el funcionament normal de la biblioteca, sense l’autorització expressa del personal bibliotecari.
e) Posar en funcionament els telèfons mòbils i altres aparells electrònics sonors sense mode silenciat.
f) Contestar les trucades del mòbil a dins de les instal·lacions. Es podrà parlar per telèfon, amb el to adequat, a la zona del vestíbul.
g) Entrar amb animals. Només es permeten els gossos pigall.
h) Accedir a sala de lectura amb vehicles recreatius, com ara bicicletes, monopatins, patins, etcètera.
i) La manca d’higiene corporal que ofengui de tal forma que arribi a ser una molèstia per a la resta dels usuaris.
j) Maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles que integrin el conjunt de la biblioteca.
Article 14. Infraccions de caràcter greu
Són infraccions greus:
a) Escriure o fer senyals en els documents, de forma que es malmeti el seu contingut.
b) No complir els requeriments del personal bibliotecari.
c) Incomplir la prohibició d’accés.
d) Instal·lar aplicacions informàtiques particulars sense el consentiment del personal bibliotecari.
e) Reincidir en una mateixa sanció de caràcter lleu més de tres vegades en un període menor d’un mes, a comptar de la data de la primera infracció.
Article 15. Infraccions de caràcter molt greu
Són infraccions de caràcter molt greu:
a) Fer malbé qualsevol dels béns mobles i immobles que integrin el conjunt de la biblioteca.
b) Mostrar actituds violentes, faltar al respecte i insultar els treballadors de la biblioteca o altres usuaris.
c) Entrar a les zones restringides al públic en general.
d) Apropiar-se de documents o altres béns de la biblioteca. El personal bibliotecari es reserva el dret d’inspeccionar visualment qualsevol bossa o motxilla sota sospita ferma i fefaent de furt.
e) Reincidir en una mateixa sanció de caràcter greu més de tres vegades en un període inferior a un any, a comptar de la data de la primera infracció.

 

TÍTOL II. FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ INTERNA DELS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA

CAPÍTOL I. SERVEI DE CONSULTA I PRÉSTEC DEL FONS DE LA BIBLIOTECA

Article 16. Servei de consulta del fons
1. Tot el fons pot ser consultat sense cap requisit previ, excepte la secció de novel·la eròtica, reservada a usuaris majors d’edat.
2. Quan sigui necessari i per raons de seguretat i conservació es podrà limitar l’accés d’una part del fons.
3. En la utilització dels punts de lectura, es prioritzaran les consultes del fons de la biblioteca sobre l’estudi, treball o lectura amb materials particulars.

1. El servei de préstec serà gratuït i obert a tots els usuaris.
2. Tots els materials que integren el fons podran ser objecte de préstec a excepció de:
a) Les obres de consulta general o d’ús freqüent.
b) Les obres que el personal de la biblioteca consideri que tenen un valor rellevant perquè són documents exhaurits o difícilment reemplaçables o tenen caràcter d’únics.
c) Les obres del fons de reserva.
d) Els diaris de la setmana en curs.
e) Els últims números de les revistes.
3. La biblioteca es reserva el dret de restringir temporalment o definitivament el servei de préstec a aquells usuaris que incompleixin la normativa.
4. El servei de préstec acabarà un quart d’hora (15 minuts) abans del tancament de la biblioteca.
5. Per gaudir del servei de préstec, cal estar en possessió del carnet de la biblioteca. Aquest s’expedirà al mateix recinte a petició de la persona interessada. En el cas d’un menor de 13 anys, la sol·licitud haurà de ser formulada pel seu representant legal.
6. L’usuari restarà obligat a facilitar qualsevol canvi de les dades proporcionades.
7. El titular del carnet serà l’únic responsable dels documents retirats en préstec i, per tant, vetllarà per la seva integritat i bona conservació i advertirà el personal de la biblioteca de qualsevol desperfecte que hi observi.
8. Es permet als usuaris endur-se fins a un màxim de 8 documents. El personal de la biblioteca decidirà la proporció del nombre de llibres, vídeos o DVD’s, revistes – diaris i CD’s en funció de les novetats i de les demandes dels usuaris.
9. Els CD-Rom es consideren CD’s. Els CD’s dobles compten com a un únic document.
10. El termini de préstec serà el següent:
a) Per als llibres, 21 dies.
b) Per a revistes i altres documents periòdics, 7 dies.
c) Per a material audiovisual, 7 dies.
d) Per a material cartogràfic, 7 dies.
11. Els documents seran retornats a la biblioteca en el mateix estat en què se’ls va trobar en el moment d’iniciar el seu ús.
12. Es poden demanar pròrrogues pel mateix termini que el préstec sempre que no hi hagi cap reserva feta per un altre usuari i el document no sigui una novetat. Les pròrrogues es poden sol·licitar personalment, per telèfon o per correu electrònic.
13. Per al bon funcionament del servei, cal ser puntual a l’hora de retornar els documents. El sistema informàtic penalitzarà cada dia de retard i bloquejarà el carnet de préstec per un període igual al del retard.
14. L’usuari que retorni un document malmès o no el retorni, estarà obligat a restituir-lo per un exemplar de la mateixa edició i característiques de publicació. En el cas que això no sigui possible, n’abonarà l’import d’acord amb el preu que consti en el catàleg de la biblioteca o a l’ISBN.
15. El responsable del document prestat davant la seva pèrdua o deteriorament és l’usuari titular del carnet de préstec. En el cas que l’usuari sigui menor de 18 anys, la responsabilitat recau en el seu tutor legal.
16. Els duplicats del carnet de préstec, tret que se’n justifiqui documentalment la sostracció, estaran subjectes a un pagament de 5 euros, en concepte de penalització.

 

CAPÍTOL II. SERVEI D’OFIMÀTICA I D’INTERNET

Article 18. Servei d’ofimàtica i Internet
1. El servei d’ofimàtica i Internet és de lliure accés per a tothom.
2. L’objectiu del servei serà garantir la possibilitat d’accés a les noves tecnologies a tota la població i potenciar-ne la utilització i el coneixement.
3. Es prioritzaran les consultes amb finalitats culturals, formatives i d’interès pedagògic sobre l’ús estrictament lúdic.
4. Els menors de 7 anys no poden utilitzar els ordinadors sense la supervisió d’un adult. Els usuaris amb edats compreses entre els 7 i els 12 anys necessitaran una autorització paterna per a l’ús autònom d’aquest servei.
5. La biblioteca podrà establir un horari restringit del servei, una agenda horària de reserves dels usuaris i un horari o sistema per regular la sol·licitud de suport del personal bibliotecari, amb l’objectiu de garantir-ne l’accessibilitat al major nombre d’usuaris.
6. Les sessions dels ordinadors estan pensades per a una sola persona. Tanmateix, segons la disponibilitat d’espai de la biblioteca i l’ús de la consulta, és factible ampliar-ho a dues persones simultàniament.
7. Els espais multimèdia són considerats espais en règim estricte d’autoservei. No obstant això, es podrà comptar amb l’assessorament puntual del personal de la biblioteca.
8. Per utilitzar un ordinador de la biblioteca, cal donar-se d’alta al sistema. A partir d’aquest moment se li atorgarà un número d’identificació personal i intransferible que haurà d’emprar per accedir a les sessions.
9. L’usuari disposarà de 15 hores ensuals

10. Les reproduccions impreses es cobraran d’acord amb el que estableixi l’ordenança fiscal corresponent.
11. L’usuari no pot alterar ni fer malbé la configuració del programari ni de l’equipament físic dels PC. La instal·lació, si cal,
de nous programes només es pot fer a través del responsable de la biblioteca.
12. Només es podrà retirar informació de la xarxa en suport magnètic o imprès dins dels límits que permet la legislació vigent,
la propietat, l’autor i qualsevol altra norma ètica o exigència implícita o explícita establertes en cada cas.
13. Un cop l’usuari hagi acabat la sessió, no es permet que quedi emmagatzemat cap arxiu als ordinadors. Per qüestions de
seguretat de l’usuari i del sistema informàtic, s’eliminaran els arxius un cop acabada la sessió.
14. La biblioteca també ofereix a l’usuari la possibilitat de navegar amb el seu portàtil fent servir la xarxa Wi-fi. Per això, cal
que el personal bibliotecari el doni d’alta. Aquestes sessions també estaran regulades amb un total de 15 hores mensuals.
15. El personal de la biblioteca no es fa responsable del contingut de les pàgines web consultades.
16. Els ordinadors es desconnectaran minuts abans del tancament de la biblioteca.

 

CAPÍTOL III. SERVEI DE VISITES GUIADES

Article 19. Visites guiades
1. El servei de visites guiades és el recurs dissenyat per a ús docent i pedagògic; per tant, està adreçat, en primera instància als centres educatius.
2. També podran sol·licitar i concertar visites guiades altres col·lectius interessats.
3. Les visites guiades les realitzarà el personal de la biblioteca en el temps i forma que s’estableixi a tal fi. Malgrat tot, també es podria concertar amb tercers per millorar el servei o evitar que afecti el funcionament normal de la biblioteca. 

 

CAPÍTOL IV. ACTIVITATS

Article 20. Organització d’activitats
1. Les activitats que s’organitzin a la biblioteca seran de lliure accés per a tota la ciutadania. Per motius de capacitat o perquè estiguin dirigides cap a un sector de públic determinat, es prioritzarà i limitarà l’accés a les mateixes.
2. Les activitats poden ser gratuïtes o no en funció del seu caràcter especial, interès restringit o per necessitat d’autofinançament.
3. Si es preveu que el desenvolupament de les activitats afectarà els altres serveis, cal comunicar-ho amb una antelació d’1 setmana, amb indicació expressa de la causa, els dies i les hores que tindran lloc, i la limitació o suspensió temporal del servei afectat.
4. Perquè les activitats puguin desenvolupar-se de la millor manera possible, els acompanyants adults han de ser els primers interessats a crear un ambient adequat i a responsabilitzar-se de l’actitud dels menors a dins de la sala tant si hi participen com si no.

 

    TÍTOL III. DONACIÓ DE FONS  

Article 21. Condicions i avaluació del fons
1. Per a l’avaluació del fons que s’ofereixen com a donació se seguiran les directrius del Servei de Biblioteques i Patrimoni Bibliogràfic de la Generalitat de Catalunya, i es tindrà en compte la vigència i l’actualitat de les obres i/o el seu valor patrimonial.
2. En els casos en què el fons, o una part, sigui acceptat, tingui un valor significatiu o faci referència a una determinada temàtica, l’Ajuntament de Pals es reserva el dret d’incorporar-lo al fons del servei municipal que consideri més oportú: biblioteca, arxiu, Casa de cultura Ca la Pruna.
3. En el suposat cas que no es puguin incorporar a cap fons municipal, podran formar part del fons d’altres biblioteques.
4. L’acceptació d’un fons no pressuposa la seva integració indefinida. A l’acabament de la vida útil d’un document, la biblioteca procedirà a la seva retirada d’acord amb el procediment habitual aplicat al fons propi.
5. La donació de documents és irrevocable; això implica que el donant ha cedit tots els drets sobre aquell document a la biblioteca perquè aquesta en faci allò que cregui convenient. 6. La donació de documents és altruista i no està subjecta, com a norma general, a cap contraprestació econòmica ni reconeixement públic per cap mitjà.
7. El transport dels documents donats és a càrrec del particular o entitat donant; la biblioteca no se’n fa càrrec.
8. Les propostes de donacions es presentaran al registre general de documents de l’Ajuntament de Pals o bé a la biblioteca, d’acord amb el model que apareix a l’annex.

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. L’ús de la biblioteca o dels seus serveis implica el coneixement i l’acceptació d’aquest Reglament.

SEGONA. Qualsevol dubte de la interpretació d’aquest Reglament, així com els casos no previstos en els seus articles, seran resolts per l’Ajuntament.

DISPOSICIONS FINALS

 PRIMERA. Es consideraran complementaris a aquest Reglament les tarifes, drets i taxes que Ajuntament de Pals acordi en forma legal, així com totes aquelles disposicions que existeixin d’ observança general.
SEGONA. El present Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.”.  

Pals, 5 de novembre de 2012
Joan Silvestre i Albertí
Alcalde                              

« Pàgina anterior

Comparteix aquesta informació:
Comparteix a Twitter Comparteix a Facebook Delicious Comparteix per e-mail Imprimir
Delegat protecció de dades Privacitat Avís legal

Disseny i programació web a càrrec del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona