Normes d'ús

NORMES D’ÚS DELS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA

1. Lectura i consulta a sala

Tothom pot accedir lliurement a la Biblioteca sense cap requisit previ i consultar qualsevol document del seu fons.

2. Servei de préstec

2.1. Servei general de préstec

La majoria dels materials documentals de la Biblioteca poden ser utilitzats fora del centre mitjançant el servei de préstec.

Són excloses de préstec ordinari les obres de consulta general o d’ús freqüent, els documents exhaurits o difícilment reemplaçables, els diaris i els documents de la col·lecció local dels quals la Biblioteca disposi només d'un exemplar.

Per garantir que el material no es perdi i evitar que la resta d’usuaris no en surti perjudicat, la Biblioteca necessita identificar els usuaris del servei de préstec. Per això, caldrà presentar el carnet d’identitat o document equivalent i quedar registrats com a usuaris del Sistema de Lectura Pública. En el cas dels menors de 14 anys, la Biblioteca demanarà una autorització paterna presencial.

Un cop registrat l’usuari, la Biblioteca lliurarà un carnet que serà extensible a totes les biblioteques del Sistema de Lectura Pública.

Els duplicats del carnet de préstec, tret que se’n justifiqui documentalment la sostracció o pèrdua, estaran subjectes a pagament de preus públics vigents.

El titular del carnet de préstec serà l’únic responsable dels documents retirats en préstec i, per tant, vetllarà per la seva integritat i bona conservació i advertirà al personal de la Biblioteca de qualsevol desperfecte que hi observi.

En cas que l’usuari retorni un document malmès, o no el retorni, si no és per causa justificada, estarà obligat a restituir-lo per un altre exemplar o lliurar a la Biblioteca el valor de mercat del document. En cas que això no sigui possible (documents esgotats, descatalogats, etc.) s’aplicarà una tarifa fixa, aprovada per les ordenances de preus públics municipals. Mentre desatengui aquests requeriments l'usuari no podrà fer ús del servei de préstec ni d'altres serveis de la Biblioteca on es demani identificació, com és el cas de la connexió a Internet.

2.1.1. Préstec de documents

El servei de préstec és gratuït i permet a cada usuari emportar-se fins a 30 documents durant un període de 30 dies. La distribució dels documents segons la seva tipologia serà la següent: 15 llibres, 5 revistes, 5 enregistraments de vídeo i 5 enregistraments sonors.

En determinats casos com, per exemple, el préstec a centres i entitats locals o en determinades demandes especials, no es posarà cap límit al nombre de documents prestats. El préstecs a centres educatius i entitats és de 90 dies.

2.1.2. Renovacions de documents

En cas necessari, els usuaris podran realitzar fins a dos renovacions del préstec sempre i quan el document no tingui cap reserva prèvia a la sol·licitud de renovació. Les renovacions es podran fer personalment, per telèfon, correu electrònic o directament mitjançant el catàleg ARGUS.

2.1.3. Reserves de documents

Cada usuari podrà realitzar fins a 5 reserves de documents. Les renovacions es podran fer personalment, per telèfon, correu electrònic o directament mitjançant el catàleg ARGUS.

La Biblioteca comunicarà a l’usuari de l’arribada del document i disposarà de 5 dies per recollir-lo, termini a partir del qual s’anul·larà la reserva. En cas que s’informi a la Biblioteca d’una adreça de correu electrònic, la comunicació es realitzarà mitjançant aquest sistema.

2.1.4. Penalitzacions per demores en el retorn dels documents prestats

Per tal de garantir el correcte funcionament del servei es prega tenir especial cura en les dates de devolució dels documents prestats. En el cas de demores, el sistema informàtic aplicarà automàticament una penalització d’1 punt per document i dia de retard a partir de la data de venciment del préstec.

Per cada 90 punts de penalització acumulats s’aplicarà una exclusió temporal del servei de préstec a totes les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de 15 dies. La data d’exclusió del servei de préstec començarà a comptar a partir de la data en què s’han retornat els documents.

En cas de facilitar a la Biblioteca una adreça de correu electrònic serà possible rebre de forma automàtica avisos de propers venciments de terminis de préstecs i de terminis vençuts.

2.2. Préstec interbibliotecari

La regulació del préstec interbibliotecari es farà en base a les directrius establertes pel Servei Nacional de Préstec Interbibliotecari i per la normativa específica de la biblioteca subministradora del préstec..

El servei de préstec interbibliotecari és gratuït llevat que la biblioteca prestatària apliqui un preu públic pel servei (per exemple les biblioteques universitàries), la qual haurà de ser assumida per l’usuari.

Cada usuari podrà realitzar fins a 5 peticions de reserves, ja siguin del propi fons de la Biblioteca o d’un altre centre. La Biblioteca comunicarà a l’usuari de l’arribada del document i disposarà de 5 dies per recollir-lo, termini a partir del qual s’anul·larà la reserva. En cas que s’informi a la Biblioteca d’una adreça de correu electrònic, la comunicació es realitzarà mitjançant aquest sistema.

Un cop rebuts els documents, disposarà d’un període de préstec d’un mes. Els llibres demanats en préstec interbibliotecari, per norma general, no són susceptibles de renovacions.

Les normes relatives al servei de préstec seran també d’aplicació al servei de préstec interbibliotecari.

3. Serveis informàtics

3.1. Terminals d’accés públic. Connexió a Internet i serveis ofimàtics

Per poder fer ús dels serveis informàtics, cal que l'usuari faciliti les seves dades personals presentant el carnet d'identitat o un document equivalent i quedi registrat al Sistema PuntXarxa. En el cas dels menors de 14 anys, la Biblioteca demanarà una autorització paterna presencial. En el cas de ser usuari del servei de préstec de documents no es podrà tenir material en demora ni cap sanció.

Els menors de 14 anys poden utilitzar aquests serveis sempre que ho facin acompanyats d’un adult o hi hagi constància de l’autorització expressa dels seus pares o tutors. Els menors de 7 anys sempre hauran d’estar acompanyats. Aquesta premissa ve motivada perquè la Biblioteca, tot i ser conscient de la funció pedagògica que té Internet, no pot fer-se responsable de l’ús dels continguts exposats a la xarxa.

Internet és una font de recursos que ha de ser utilitzada a la Biblioteca en coherència amb les funcions i els objectius de la mateixa i, per tant, es prioritzarà l’ús com a font d’informació per a l’estudi i l’ús cultural o pedagògic sobre l’ús estrictament lúdic. Es podrà limitar o suprimir, especialment, la participació en xats i l’accés a jocs en xarxa.

Per qüestió d’espai, i per poder utilitzar el servei còmodament, es podrà limitar la utilització d’un mateix ordinador per més d’una persona alhora.

No està permesa la descàrrega de programes ni qualsevol modificació en la configuració dels equipaments informàtics.

El servei no pot ser utilitzat per activitats prohibides per la legislació vigent (accés a dades protegides, copyright, llicències d’ús, etc.).

Només es podrà retirar informació de la xarxa en suport magnètic o imprès dins dels límits que permetin la legislació vigent.

En tot cas l’usuari és directament responsable de l’ús fet del servei informàtic a la Biblioteca.

Actualment la Biblioteca compta amb 9 terminals informàtics, 6 per a adults i 3 a la secció infantil, amb les següents prestacions:

a) Ordinadors de consulta prolongada:

Cada usuari disposa de 20 sessions mensuals. Les sessions comencen a les hores en punt i tenen com a màxim una hora de durada.

Tenint en compte l’alta demanda del servei i amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat al major nombre possible d’usuaris, és podrà restringir l’ús del servei a un màxim d’una hora diària de connexió per persona.

Els ordinadors es poden reservar per telèfon, mitjançant Internet o directament des dels ordinadors de la Biblioteca i es poden realitzar fins a 5 dies vista. Passats 10 minuts de l’inici de l’hora de reserva, si l’usuari no la valida, l’ordinador podrà ser ocupat per un altre usuari i es perdrà la reserva.

b) Ordinadors de consulta ràpida:

La Biblioteca disposa d'un termimal habilitat per fer consultes ràpides, d’un màxim de 15 minuts, que no es descompten del còmput mensual. Cada usuari por fer ús d’una sessió diària d’aquests terminals. Els ordinadors de consulta ràpida no poden reservar-se.

3.2. WIFI

La Biblioteca facilita als seus usuaris l’accés a Internet mitjançant la xarxa sense fils PuntXarxa. És un servei gratuït que permet fer ús de 30 sessions mensuals de connexió a Internet. Cada sessió té una durada màxima de 2 hores. Per regular l’ús del servei cal registrar-se al Sistema PuntXarxa.

Consulteu el text íntegre de la Carta de serveis i normatives d'ús de la Biblioteca

« Pàgina anterior

Comparteix aquesta informació:
Comparteix a Twitter Comparteix a Facebook Delicious Comparteix per e-mail Imprimir
Delegat protecció de dades Privacitat Avís legal

Disseny i programació web a càrrec del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona

Face