Terra és una revista mensual d'àmbit local que va aparèixer el 1980. Neix amb la voluntat d'estar oberta a tothom, però especialment als joves. Editada a multicopista per Pax i coordinada pel "Grup per a la Defensa del Medi Ambient - Comité Antiurani".