1. La cerca més senzilla inclou una única paraula. Si es tecleja a la caixa de cerca:

família

cercarà tots els documents que continguin la paraula família.

El motor de cerca funciona amb paraules completes. Si escrivim família, no cercarà famílies o familiar (llevat que els documents també continguin la paraula família).

D’altra banda, el motor de cerca no té en compte accents ni majúscules o minúscules. La cerca anterior també buscaria documents que continguessin la paraula familia, sense accent a la i. I documents que continguessin Família, FAMÍLIA o qualsevol altra combinació de majúscules i minúscules.

2. Quan es teclegen diverses paraules a la caixa de cerca, el motor de cerca busca els documents que continguin totes les paraules escrites. Així, per exemple, si es tecleja:

sagrada família


el motor de cerca buscarà documents que continguin les dues paraules sagrada família, família sagrada i fins i tot la família és sagrada, però no documents que continguin només una de les dues, és a dir, la paraula família o la paraula sagrada, o cap de les dues.

3. En ocasions l’ordre de les paraules és important. En aquest cas s’han de teclejar entre cometes. Si es tecleja a la caixa de cerca:

"sagrada família"

el motor de cerca només buscarà documents que continguin aquestes paraules exactes en el mateix ordre. No es buscaran documents que continguin les paraules en ordre diferent família sagrada, ni els que continguin sagrada és la família (ja que apareixen altres paraules intercalades). Malgrat les cometes, el motor de cerca continua prescindint d’accents i de majúscules i minúscules.

4. És possible combinar els tipus de cerca anteriors:

antoni gaudí "sagrada família"

trobarà documents que continguin les paraules sagrada família (en aquest ordre), i la paraula antoni i la paraula gaudí en qualsevol ordre.

5. Quan una paraula pot aparèixer escrita de diverses maneres, es pot utilitzar un interrogant (?) en lloc d’alguna de les seves lletres. Per exemple:

mè?ic

trobaria documents que continguessin les paraules Mèxic, mèdic o melic, per exemple.

Es poden utilitzar diversos interrogants alhora. No obstant això, per raons tècniques, no pot buscar una paraula que comenci per un interrogant.

6. Quan són diverses les lletres que no coneixem amb seguretat, podem utilitzar un asterisc (*). Per exemple:

familia*

trobaria documents que continguessin paraules que comencen per família seguida de qualsevol nombre de lletres (inclosa cap): família, familiar, familias, familiaritat, etc. L’asterisc pot posar-se també al mig de la paraula: fa*a trobaria fama i família. Per raons tècniques, l’asterisc no pot posar-se al principi d’una paraula.

7. El motor de cerca també pot trobar paraules “similars” a altres, paraules que es podrien haver teclejat incorrectament. Per fer-ho s’utilitza el signe ~, que s’obté (en Windows) prement la combinació Alt Gr + 4 seguida d’un espai o (al Mac OS X) prement la combinació Opció + ñ seguida d’un espai:

família~

trobaria documents que continguessin les paraules família, famiglia, Amalia, famílies.

Es pot indicar el grau de similitud amb un número entre 0 i 1 (valors més grans signifiquen major similitud, quan no s’inclou número s’usa 0.5):

família~0.8

8. Per trobar documents que continguin una paraula o una altra es pot utilitzar la conjunció OR (en majúscules). També es pot fer servir l’operador || (dues barres verticals seguides) en lloc de la paraula OR:

gaudí OR família

"antoni gaudí" OR "sagrada família"

gaudí || família

9. Per trobar documents que continguin alhora diverses paraules es pot utilitzar la conjunció AND (en majúscules). També es pot fer servir l’operador && en lloc de la paraula AND

antoni AND gaudí

"Antoni Gaudí" AND "sagrada família"

antoni && gaudí


Aquest operador no és necessari, ja que el motor de cerca l’insereix si no es tecleja, però l'usarem en els casos explicats a continuació.

10. L’operador NOT (que també es pot escriure com ! o com -) per cercar documents que no contenen alguna paraula no es pot utilitzar sol:

gaudí AND NOT família

gaudí !família

gaudí -família


11. Es poden utilitzar parèntesis per agrupar expressions:

(gaudí OR família) AND barcelona

12. Es pot demanar que el motor de cerca trobi documents que continguin dues paraules amb no més d’un nombre determinat de paraules intercalades:

"sagrada família"~10

i trobaria documents en què sagrada i família apareguessin amb menys de 10 paraules entre elles.

13. Un rang permet cercar paraules que estiguin (quan s’ordenen alfabèticament) entre dos termes. És molt útil quan es busquen anys, per exemple:

[2007 TO 2010]

Trobaria els termes 2007, 2008, 2009 o 2010.

La cerca pot excloure els extrems dels rangs:

{2007 TO 2010}

Trobaria els termes 2008 o 2009.

14. Finalment, si es deixa buida la caixa de cerca, el motor de cerca troba tots els documents.

Tornar amunt

Qualsevol biblioteca, entitat o associació de les comarques gironines, interessada en formar part del repositori, ha de signar el conveni que regula l’adhesió al repositori cooperatiu de la Diputació de Girona.

Prèviament, cal omplir els documents següents i enviar-los per correu a l’Àrea de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona:

la sol·licitud d’adhesió al repositori
el model de certificació de l’acord
el qüestionari d’aportació d’informació per a la subscripció

El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona valorarà la pertinença del fons dins el repositori per procedir, posteriorment, a la signatura del conveni.

Per a qualsevol dubte o aclariment adreceu-vos al Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona.

Tornar amunt

Repositoris gironins

• Arxiu Municipal de Girona

Documentació digitalitzada per l’Arxiu Municipal de Girona

- Entitat que el gestiona:
Arxiu Municipal – Ajuntament de Girona

- Enllaç Premsa:
http://www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php

- Enllaç Documents:
http://www.girona.cat/sgdap/cat/consulta.php

- Enllaç Documents singulars:
http://www.girona.cat/sgdap/cat/llibres.php

• INSPAI

El Centre de la Imatge de la Diputació de Girona és un servei públic especialitzat i dedicat a la recollida, tractament, conservació, difusió, formació, creació i promoció de la imatge (fixa o en moviment), tant des d'un punt de vista patrimonial com contemporània i experimental.

- Entitat que el gestiona:
Inspai, Centre de la Imatge – Diputació de Girona

- Enllaç:
http://www.inspai.cat/home.seam

• Universitat de Girona

La Universitat de Girona gestiona tres repositoris diferenciats per la tipologia documental que contenen.

- Entitat que els gestiona:
Universitat de Girona

DUGiDocs: repositori digital de documents de la UdG

- Enllaç:
http://dugi-doc.udg.edu/


DUGiMedia: repositori digital d’audio i vídeo de la UdG

- Enllaç:
http://diobma.udg.edu/

DUGiFonsEspecials: repositori digital de manuscrits, correspondència i documents dels Fons Especials de la Biblioteca de la UdG


- Enllaç:
http://dugifonsespecials.udg.edu/

 

Repositoris catalans

• ARCA

Publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana.

- Entitat que el gestiona:
Biblioteca de Catalunya

- Enllaç:
http://www.bnc.cat/digital/arca/

• Arxius Comarcals de Catalunya

Premsa digitalitzada en els arxius comarcals de Catalunya

-Entitat que el gestiona:
Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura

-Enllaç:
http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/

• Fons digitalitzats de la Biblioteca de Catalunya

Col·lecció de fons digitalitzats per la Biblioteca de Catalunya.

- Entitat que el gestiona:
Biblioteca de Catalunya

- Enllaç:
http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Fons-digitalitzats

• Cartoteca Digital de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

La Cartoteca Digital és el dipòsit de documents digitalitzats de la Cartoteca de Catalunya. Podeu trobar-hi documents cartogràfics i fotografies per a la seva consulta i descàrrega a alta resolució.

- Entitat que el gestiona:
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

- Enllaç:
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/

• Racó

Repositori cooperatiu des del qual es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

- Entitats que el gestionen:
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, Biblioteca de Catalunya

- Enllaç:
http://www.raco.cat/index.php/raco


• MDC Memòria Digital de Catalunya

És un repositori cooperatiu que conté, en accés obert, col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni.

- Entitats que el gestionen:
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, Biblioteca de Catalunya

- Enllaç:
http://mdc1.cbuc.cat/

• Calaix

Calaix és el dipòsit digital dissenyat per emmagatzemar, preservar i facilitar l’accés a materials digitals (documents a text complet, imatges, plànols…) del Departament de Cultura i està obert a la incorporació d’altres col·leccions digitals d’interès de l’Administració de la Generalitat o d’altres institucions (revistes, monografies, fotografies, etc.).

Entitat que el gestiona:
Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya

- Enllaç: 
http://calaix.gencat.cat/

• Recercat

RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) és un repositori cooperatiu en el qual es pot consultar la literatura de recerca de les universitats i centres d'investigació de Catalunya, com ara articles, treballs d’investigació/fi de màster, treballs/projectes fi de carrera, ponències de congressos, informes, documents de treball, etc. Els documents poden ser introduïts directament a RECERCAT o bé a través dels repositoris de les institucions. En aquest últim cas, RECERCAT actua de recol·lector tot integrant i organitzant els documents en un espai comú independentment del repositori en el que han estat inclosos.

- Entitat que el gestiona:
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

- Enllaç:
http://www.recercat.net/

• DDD Dipòsit Digital de Documents de la UAB

El DDD, Dipòsit Digital de Documents de la UAB, és l’eina a partir de la qual es recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i institucional de la universitat alhora que recull documents digitals que formen part de les col·leccions de les biblioteques de la UAB o que les completen. Aplega una gran diversitat pel que fa a suports, temàtica i tipologia de documents.

- Entitat que el gestiona:
Universitat Autònoma de Barcelona

- Enllaç:
https://ddd.uab.cat/

• Tesis Doctorals en xara

Repositori cooperatiu que conté, en format digital, les tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i a d’altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure.

- Entitats que el gestionen:
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya

- Enllaç:
http://www.tdx.cat/

 

Repositoris espanyols

• Biblioteca Virtual de Prensa Histórica

La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica és el resultat d’un procés de digitalització cooperativa del Ministeri de Cultura, les comunitats autònomes i altres institucions de la memòria, amb el que es pretén, simultàniament, preservar i fer accessibles uns materials bibliogràfics que es caracteritzen per ser exemplars únics i, per tant, de difícil accés.

- Entitat que el gestiona:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

-Enllaç:

http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion

 Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico

La Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico és un projecte cooperatiu del Ministeri de Cultura i les comunitats autònomes l'objectiu del qual és la difusió, mitjançant facsímils digitals, de col·leccions de manuscrits i llibres impresos antics que formen part del patrimoni històric.

- Entitat que el gestiona:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

- Enllaç:
http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion

• Biblioteca Digital Hispánica

La Biblioteca Digital Hispànica és la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional d'Espanya. Proporciona accés lliure i gratuït a milers de documents digitalitzats, entre els quals hi ha llibres impresos entre els segles XV i XIX, manuscrits, dibuixos, gravats, fullets, cartells, fotografies, mapes, atles, partitures, premsa històrica i enregistraments sonors.

- Entitat que el gestiona:
Bibllioteca Nacional d'Espanya

- Enllaç:
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html

• Hispana

Hispana reuneix les col·leccions digitals d'arxius, biblioteques i museus conformes a la iniciativa d'Arxius Oberts que promou la Unió Europea i compleix en relació amb els repositoris digitals espanyols funcions anàlogues a les d'Europeana en relació amb els repositoris europeus, és a dir, constitueix un agregador de continguts de les bases de dades de col·leccions digitals. 

- Entitat que el gestiona:
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport – Govern d'Espanya

- Enllaç:
http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion

• Travesía

Travesía és una biblioteca digital de recursos digitals per a la cooperació bibliotecària dins dels sistemes espanyols de biblioteques.

- Entitat que el gestiona:
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport – Govern d'Espanya

- Enllaç:
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/index.jsp

 

Altres repositoris

• Gallica

Gallica és la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de França i dels seus col·laboradors. En línia des de 1997 ofereix més de dos milions de documents.

- Entitat que el gestiona:
Bibliothèque Nationale de France

- Enllaç:
http://gallica.bnf.fr/

• Library of Congress Digital Collections

Col·leccions digitals de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. Conté documents digitalitzats des del 1994 com fotografies, manuscrits, mapes, enregistraments sonors, pel·lícules i llibres, així com llocs web.

- Entitat que el gestiona:
Library of Congress

- Enllaç:
http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html

• Europeana

Europeana és un portal d'Internet que dona accés al patrimoni cultural de biblioteques, museus, arxius, i institucions de la memòria d’arreu d’Europa. Inclou milions de llibres, pintures, pel·lícules, objectes de museu i documents d'arxiu que han estat digitalitzats per tot Europa.

- Entitat que el gestiona:
Europeana Foundation

- Enllaç:
http://www.europeana.eu/portal/

• Internet Cuturale: cataloghi e collezioni digitali delle biblioteche italiani

Internet Culturale és la porta d'entrada al patrimoni de les biblioteques públiques i institucions culturals de prestigi italianes. Ofereix coneixements culturals a través de recursos multimèdia (rutes, exposicions, autors i obres, trajectòries 3D), dedicades a obres literàries, científiques, artístiques i musicals. Internet Cultural promou el coneixement, l'estima i el gaudi del patrimoni de les biblioteques italianes i les institucions culturals i de recerca.

- Entitat que el gestiona:
Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

- Enllaç:
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/index.html

• British Library

British Newspaper Archive

Dona accés a més de 7,5 milions de pàgines completes de cerca, amb més de 200 capçaleres de diaris, majoritàriament dels segles XVIII i XIX, d'arreu del Regne Unit i Irlanda. 

http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/

• Endangered Archives

Lloc web on s’explica què és el Programa d'Arxius en Perill, ens permet conèixer quins projectes d’Arxius en Perill existeixen a nivell mundial i pemet consultar les col·leccions digitals respectives.

http://eap.bl.uk/

• Festival Books (1475-1700)

Repositori amb llibres del Renaixement que descriuen festes i cerimònies que van tenir lloc a Europa entre 1475 i 1700: matrimonis i funerals de la reialesa i la noblesa, coronacions, entrades senyorials a les ciutats i altres grans esdeveniments

http://www.bl.uk/treasures/festivalbooks/homepage.html

• The International Dunhuang Project

Repositori resultat de la col·laboració internacional per difondre informació i imatges dels manuscrits, pintures, tèxtils i objectes de Dunhuang i llocs arqueològics de la Ruta de la Seda Oriental

http://idp.bl.uk/

• Digitised Manuscrripts

Lloc web amb les còpies digitalitzades de manuscrits i arxius de les col·leccions de la British Library, amb la descripció dels seus continguts.

http://www.bl.uk/manuscripts/

Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)

Accés sense restriccions al patrimoni cultural i científic d'Alemanya, és a dir, l'accés a milions de llibres, arxius, imatges, escultures, peces de música i altres documents, així com pel·lícules i partitures, de tota Alemanya. Com a portal nacional central, el DDB té com a objectiu reunir i establir una xarxa de continguts digitals de totes les institucions culturals i científiques d'Alemanya. 

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/

Tornar amunt